Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych

Gorzowski Związek Sport Niepełnosprawnych „START” prowadzi nabór do poszczególnych sekcji sportowych w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”

TERMIN REALIZACJI: 01.01.2017-31.12.2017

Cel programowy:  

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Numer konkursu: 2/2016
Nazwa projektu: Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.
Numer umowy: ZZO/000076/04/D
Cel projektu:  

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć sportowych, które mają na celu:

- poprawę sprawności fizycznej beneficjentów,

- zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez sport,

- rozwijanie kompetencji i umiejętności ruchowych beneficjentów,

- pokonanie barier fizycznych i psychicznych, podniesienie własnej wartości beneficjentów, poprawa wyników sportowych.

Harmonogram realizacji projektu

- Rekrutacja osób niepełnosprawnych do zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych (lekkiej atletyki, strzelectwa, łucznictwa, pływania, tenisa stołowego, szachowej, ogólnorozwojowej, a także do zajęć z psychologiem i fizjoterapeutą)

- Systematyczne zajęcia sekcji lekkoatletycznej, łuczniczej, strzeleckiej, pływania, tenisa stołowego, szachowej, ogólnorozwojowej, z psychologiem oraz fizjoterapeutą, zgodnie z ustalonym planem zajęć

- Rozliczenie organizacyjne i finansowe projektu

Opis docelowej grupy beneficjentów ostatecznych projektu (osób niepełnosprawnych)

Adresatami prowadzonych przez nas działań są niepełnosprawni mieszkańcy województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Jednak każdy niepełnosprawny znajdzie dla siebie miejsce w szeregach naszego Związku bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, czy też rodzaj niepełnosprawności. Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym, lekkim (nie przekraczającym 10% ogółu beneficjentów) stopniem niepełnosprawności, a także z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Planowana liczba osób niepełnosprawnych, które zostaną objęte wsparciem w okresie realizacji projektu

- dzieci i młodzieży niepełnosprawna (do 18 roku życia)- 10 osób

- dorosłe osoby niepełnosprawne- 86 osób

 

Do poszczególnych sekcji sportowych mogą trafić osoby, które po raz pierwszy zaczynają przygodę ze sportem i będą oprócz zwiększania swojej sprawności fizycznej nabywały umiejętności z danej dyscypliny od podstaw. Dla beneficjentów, którzy swoją rehabilitację przez sport już rozpoczęli możliwe będzie zwiększenie swojej sprawności poprzez osiąganie coraz lepszych wyników sportowych. Działania rekrutacyjne w poszczególnych województwach będą prowadzone w jednakowym zakresie. Zgłoszenia przyjmować będziemy drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście w placówce GZSN "START".

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

- zajęcia sekcji szachowej

- zajęcia sekcji strzeleckiej

- zajęcia sekcji pływania

- zajęcia sekcji lekkoatletycznej

- zajęcia sekcji łuczniczej

- zajęcia sekcji tenisa stołowego

- zajęcia sekcji ogólnorozwojowej

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia z fizjoterapeutą

 

Warunki rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu

(charakterystyka beneficjentów ostatecznych projektu)

  1. a) Płeć

Płeć bez znaczenia

  1. b) Wiek

Wiek bez znaczenia

  1. c) Stopień niepełnosprawności

Znaczny

Umiarkowany

Lekki

Orzeczenie o niepełnosprawności

  1. d) Rodzaj niepełnosprawności

Schorzenie narządu ruchu

Schorzenie narządu wzroku

Schorzenie narządu słuchu

Choroby psychiczne

Upośledzenie umysłowe

Ogólny stan zdrowia

Niepełnosprawność sprzężona

Autyzm

Inne

  1. e) Wykształcenie

Wykształcenie bez znaczenia

  1. f) Zatrudnienie

Zatrudnienie bez znaczenia

  1. g) Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Rejestracja bez znaczenia

  1. h) Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Uczestnictwo w WTZ bez znaczenia

  1. i) Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania bez znaczenia

  1. j) Inne niż wskazane powyżej

Nie dotyczy

6) Zasięg terytorialny projektu (wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja, z podaniem szacunkowej liczby beneficjentów ostatecznych projektu z poszczególnych województw)

LUBUSKIE - 76

WIELKOPOLSKIE - 10

ZACHODNIOPOMORSKIE - 10

 

         Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Comments are closed.