Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 06 kwietnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu obiektów sportowych podczas Ogólnopolskich Zawodów Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym, Gorzów Wlkp. 15-17.04.2016r. w ramach projektu pn. „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

 1. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

NIP:5991127476 tel.: +48957200679

Adres strony internetowej: www.startgorzow.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów podczas Ogólnopolskich Zawodów Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym, Gorzów Wlkp. 15-17.04.2016r.

4.Zadania po stronie Wykonawcy

–złożenie w terminie oferty– w obszarze określającym zapewnienie zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych w pokojach dwuosobowych (osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich) z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) dla 50 osób niepełnosprawnych w terminie 15-17.04.2016, a także możliwość wynajmu obiektów tj. sala na potrzeby odprawy technicznej trenerów poszczególnych ekip (15 osób).

– wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

– zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

 

 1. Zadania po stronie Zamawiającego

– uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury we wskazanym terminie.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie Gorzowa Wlkp. w terminie  15-17.04.2016r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków
  Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:– posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  –posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

–posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

– nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel

– dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi.

 

 1. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich (netto i brutto). Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy. Oferta powinna również uwzględniać wszystkie poniższe elementy zamówienia wymienione w punktach a, b i c.

 1. Zakwaterowanie dla 50 osób w terminie 15-17.04.2016

Oczekujemy zagwarantowania miejsc noclegowych dla 50 osób niepełnosprawnych w terminie
15-17.03.2016 w pokojach dwuosobowych z łazienkami dostosowanych dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich. W przypadku nieparzystej liczby osób bądź też osób przeciwnej płci dopuszcza się możliwość zakwaterowania osób w pokojach jednoosobowych (dotyczy osób dla których nie ma osoby do zakwaterowania w pokoju 2-os.).

 1. Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) dla 50 osób w terminie 15-17.04.2016

Oczekujemy zapewnienia wyżywienia w zakresie śniadania, obiadu (posiłek dwudaniowy
z surówkami i napojami) oraz kolacji dla 50 osób w terminie 15-17.04.2016 (od kolacji w dniu 15.04.2016 do obiadu w dniu 17.04.2016).

 1. Wynajem obiektów sportowych

Oczekujemy zapewnienia dostępu do obiektów tj. sala dla 15 osób, w której przeprowadzona zostanie odprawa techniczna trenerów oraz organizatorów Zawodów w dniu 15.04.2016 (około 1,5 h).

 

10.Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Hanna Jankowska–e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
 2. a) Oferty muszą być złożone do dnia 10.04.2016r. do godz. 24.00. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby GZNS „START”. Oferty otrzymane po 10.04.2016 r. nie będą rozpatrywane.
 3. b) Wybór ofert nastąpi do dnia 11.04.2016 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone
  w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria: najniższa cena 70% oraz 30 % odległość
  od miejsca odbywania zawodów (Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31)

Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację.

 

 1. Informacja o rozstrzygnięciu oferty.

Po rozpatrzeniu ofert skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi oferentami.

 

 1. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami  w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje GZSN „START”
do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje GZSN „START” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. GZSN „START” nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.