Kurs na samodzielność – zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Szanowni Państwo,

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na wykonanie i dostawę profesjonalnych kurtek strzeleckich szytych na miarę dla zawodników sekcji strzelectwa sportowego do konkursu „Kurs na samodzielność - zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zamawiający

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

  1. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 7200 679

fax: 95 7200 679

www.start.gorzow.pl


Odbiorca:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

 

Zapytanie ofertowe

DATA WPROWADZENIA OFERTY: 15.05.2017r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa  zamówienie na uszycie 3 profesjonalnych kurtek strzeleckich dla zawodników niepełnosprawnych sekcji strzelectwa sportowego poruszających się na wózku inwalidzkim.

Kurtka powinna być zindywidualizowana. Stworzona w oparciu o szczegółowe pomiary,
z uwzględnieniem postawy strzeleckiej zawodnika. Zdjęcie pomiaru powinno zostać wykonane
w siedzibie Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” przy ulicy Drzymały 10
w Gorzowie Wlkp.
Ponadto kurtka powinna:

-  składać się z tkanin nowej generacji i skóry naturalnej (ok. 20% udziału)

-  spełniać parametry regulaminów i przepisów  ISSF

Sugerowane kolory kurtek:

1 kurtka w kolorze: popiel + czerwony

1 kurtka w kolorze: czerwony + czarny + biały

1 kurtka w kolorze: czarny + popiel

W trakcie brania miary zostaną ustalone miejsca i zostaną potwierdzone kolory gdzie mają być zastosowane na kurtce.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 30.06.2017r.

KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA:  Organizator postępowania przy ocenie Ofert

będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10% stanowi termin płatności.

WYKLUCZENIE Z MOZLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie, brak możliwości dzielenia zamówienia

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Cena  - 80 punktów

Jakość – 10 punktów

Termin płatności – 10 punktów

Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia - 100 punktów

TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com

Powiadomienie oferentów prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na adres oferenta.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

22.05.2017r.