Kurs na samodzielność – zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Szanowni Państwo,

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę okładzin, desek i piłeczek na potrzeby realizacji konkursu „Kurs na samodzielność - zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zamawiający

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START"

ul. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 7200 679

fax: 95 7200 679

www.start.gorzow.pl


Odbiorca:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

 

Zapytanie ofertowe

DATA WPROWADZENIA OFERTY: 21.06.2017r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa zamówienie na wykonanie projektu oraz wydrukowanie 3 000 szt. ulotek.

Ulotka powinna być wykonana na papierze: kreda błysk 130 gram o formacie A4 zginane na pół.

Projekt należ wykonać na podstawie otrzymanych zdjęć, informacji i sugestii.

Wykonane ulotki należy dostarczyć do siedziby klubu:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 05.07.2017r.

KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA: Organizator postępowania przy ocenie Ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10% stanowi termin płatności.

WYKLUCZENIE Z MOZLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie, brak możliwości dzielenia zamówienia

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Cena - 80 punktów

Jakość – 10 punktów

Termin płatności – 10 punktów

Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia - 100 punktów

TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com

Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na adres oferenta.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

27.06.2017r.