ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 18 marca 2016 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” zaprasza do składania ofert dotyczących pracy Koordynatora Projektu.

 

Miejsce wykonywania pracy: Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
66-400 Gorzów Wielkopolski

  1. Drzymały 10

 

Wymagania podstawowe:

-wykształcenie wyższe na kierunkach społecznych lub ekonomicznych,

-minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez PFRON lub Europejski Fundusz Społeczny,

-doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

-wiedza z zakresu koordynacji projektów współfinansowanych ze środków PFRON,

-bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),

-bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej,

-wysoka kultura osobista,

-sumienność,
-odpowiedzialność,
-dokładność.

Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Główne zadania:

-zarządzanie realizacją projektu od strony merytorycznej i finansowej,

-realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem,

-nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem dofinansowanie,

-współpraca z pozostałym personelem projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu (trenerzy, instruktorzy, psycholog),

-nadzór nad realizacją wsparcia merytorycznego w projekcie (treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny,

-wybór wykonawców do projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,

-prowadzenie baz danych projektu,

-bieżący monitoring i kontrola projektu.

Oferta powinna zawierać:

  1. CV
  2. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje
  3. Proponowaną stawkę za godzinę pracy
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

 

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Joanna Sobania – tel. 95 7200-679.

Ofertę można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby związku 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 10.

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 23 marca 2016 godzina 24.00