Opony rowerowe

Opony rowerowe

_

Termin publikacji: 2 listopada, 2021 Termin składania zgłoszeń: 12 listopada, 2021

Szanowni Państwo,
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę opon dla zawodników sekcji kolarskiej na potrzeby realizacji konkursu „Pokonać
bariery” „Organizacja zajęć sekcji sportowych przez GZSN „START” współfinansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamawiający
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 7200 679
www.start.gorzow.pl

Odbiorca:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Zapytanie ofertowe
DATA WPROWADZENIA OFERTY: 02.11.2021r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa zamówienie na następujące rzeczy:
1) Opona Continental Ultra Sport II
 4 szt.
2) Opona Continental Grand Prix 5000
 4 szt.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 26.11.2021r.
KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA: Organizator postępowania przy ocenie Ofert
będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi
obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki
cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium
wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10%
stanowi termin płatności.
WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Cena – 80 punktów
Jakość – 10 punktów

Termin płatności – 10 punktów
Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia – 100 punktów
TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com
Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na
adres oferenta.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
12.11.2021r.

Do Pobrania

_