Piłeczki pingpongowe Tibhar

Piłeczki Tibhar *** STT NG ABS (72)

_

Termin publikacji: 13 sierpnia, 2021 Termin składania zgłoszeń: 27 sierpnia, 2021

Szanowni Państwo,
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę piłeczek do tenisa stołowego na potrzeby realizacji konkursu „Pokonać bariery”
Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych realizowany przez
GZSN START dla osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamawiający
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 7200 679
www.start.gorzow.pl

Odbiorca:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Zapytanie ofertowe

DATA WPROWADZENIA OFERTY: 13.08.2021r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa zamówienie na następujące rzeczy:
1) Piłki Tibhar *** STT NG ABS (72)
Razem: 5 kartonów

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10.09.2021r.

KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA: Organizator postępowania przy ocenie Ofert
będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi
obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki
cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium
wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10%
stanowi termin płatności.
WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Cena – 80 punktów
Jakość – 10 punktów
Termin płatności – 10 punktów

Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia – 100 punktów

TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com
Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na
adres oferenta.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
27.08.2021r.

_

Do Pobrania

 

oferta piłeczki pinpongowe