Śrut treningnowy Diabolo

Śrut treningowy Diabolo H&N FINALE MATCH HEAVY 4,50/500

_

Termin publikacji: 9 sierpnia, 2021 Termin składania zgłoszeń: 20 sierpnia, 2021

Szanowni Państwo,
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę śrutu na potrzeby realizacji konkursu „Pokonać bariery” Cykl imprez
integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych realizowany przez GZSN START dla
osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamawiający
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 7200 679
www.start.gorzow.pl

Odbiorca:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Zapytanie ofertowe
DATA WPROWADZENIA OFERTY: 09.08.2021r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa zamówienie na następujące rzeczy:
1) Diabolo H&N FINALE MATCH HEAVY 4,50/500
1op.=500szt. .177" 8,18gr/0,53g
Razem: 20 opakowań
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 01.09.2021r.
KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA: Organizator postępowania przy ocenie Ofert
będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi
obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki
cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium
wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10%
stanowi termin płatności.
WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Cena – 80 punktów
Jakość – 10 punktów

Termin płatności – 10 punktów
Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia – 100 punktów
TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com
Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na
adres oferenta.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
20.08.2021r.

Do Pobrania

_