Śrut treningowy

Śrut treningowy Diabolo H&N SPORT GLATT 4,5/500

_

Termin publikacji: 9 sierpnia, 2021 Termin składania zgłoszeń: 20 sierpnia, 2021

Szanowni Państwo,
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę śrutu treningowego na potrzeby realizacji konkursu „Pokonać bariery”
„Organizacja zajęć sekcji sportowych przez GZSN „START” współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamawiający
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 7200 679
www.start.gorzow.pl

Odbiorca:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Zapytanie ofertowe
DATA WPROWADZENIA OFERTY: 09.08.2021r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa zamówienie na następujące rzeczy:
1) Diabolo H&N SPORT GLATT 4,5/500
1op.=500szt. .177″ 8,18gr/0,53g

Razem: 40 opakowań
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10.09.2021r.
KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA: Organizator postępowania przy ocenie Ofert
będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi
obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki
cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium
wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10%
stanowi termin płatności.
WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Cena – 80 punktów

Jakość – 10 punktów
Termin płatności – 10 punktów
Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia – 100 punktów
TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com
Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na
adres oferenta.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
20.08.2021r.

Do Pobrania

_