Statyw na broń AGH, Przesłonka na oko, Daszek strzelecki AGH

Statyw na broń AGH, Przesłonka na oko, Daszek strzelecki AGH

_

Termin publikacji: 16 listopada, 2021 Termin składania zgłoszeń: 29 listopada, 2021

Szanowni Państwo,
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę statywu na broń AGH, przesłonek na oko oraz daszków dla zawodników sekcji
strzelectwa sportowego na potrzeby realizacji konkursu „Pokonać bariery” „Organizacja zajęć
sekcji sportowych przez GZSN „START” współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zamawiający
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 7200 679
www.start.gorzow.pl

Odbiorca:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Zapytanie ofertowe
DATA WPROWADZENIA OFERTY: 16.11.2021r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa zamówienie na następujące rzeczy:
1) statyw na broń AGH – 1 szt.
2) przesłonka na oko – 5 szt.
3) Daszek strzelecki AHG 302 de Luxe kolor szary – 5 szt.
Razem: 11 szt.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10.12.2021r.
KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA: Organizator postępowania przy ocenie Ofert
będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi
obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki
cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium
wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10%
stanowi termin płatności.
WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Cena – 80 punktów
Jakość – 10 punktów
Termin płatności – 10 punktów
Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia – 100 punktów
TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com
Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na
adres oferenta.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
29.11.2021r.

Do Pobrania

_